Dynobil Oto Ekspertiz

OTOBİL MAKİNE İMALAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.-DYNOBİL OTO EKSPERTİZ ÇÖZÜMLERİ

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DYNOBİL OTO EKSPERTİZ ÇÖZÜMLERİ tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Saklaması ve İmha Politikası ( Politika ), OTOBİL MAKİNE İMALAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen; çalışan, çalışan adayı, bayi çalışanı, bayi yetkilisi, çırak, tedarikçi, ürün veya hizmet alan kişi, web sayfası ziyaretçisine ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklanması ve imha edilmesinin iş kurallarının belirlenmesini ve duyurulmasını amaçlamaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleniyor?

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
-Hizmet Satışı Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-Pazarlama Çalışmalarının Yürütülmesi
-Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
- Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
- Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun sözleşmenin ifası için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre OTOBİL MAKİNE İMALAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ ‘ne İvedik Osb Mah. Öz Marangozlar Sit.2239/1 Sk: No:9, 06378 İvedik Yenimahalle / ANKARA adresine yazılı olarak dilekçe ile ya da …………………………. adresine mail atarak iletebilirsiniz. (iadeli taahhütlü tebligat ile de ulaşılabilir.).

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

KVKK AYDINLATMA METNİ

OTOBİL MAKİNE İMALAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ
İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP& BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak yapabileceğiniz başvurulara dair işbu başvuru formunu kullanarak Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin OTOBİL MAKİNE İMALAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ (Veri Sorumlusu) yönelik taleplerinizi;

Elden,
Mail yolu ile,
İadeli taahhütlü mektupla,
Noter kanalıyla,
İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların veri sorumlusunun “İvedik Osb Mah. Öz Marangozlar Sit.2239/1 Sk: No:9, 06378 İvedik Yenimahalle / ANKARA” ya da ……………………….. adresine iletmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı- Soyadı:
Telefon Numarası:
Adres:
E-posta Adresi:
Kurumumuzla Olan İlişkiniz: (Çalışan, Bayilik, Bayi Çalışanı, Müşteri, Müşteri Adayı, )

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)
Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

DİĞER (Lütfen Belirtiniz)

TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen 6698 sayılı Kanun kapsamındaki talebinizi, yukarıda yaptığınız işaretlemeleri detaylı olarak belirtiniz. Aşağıda ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde işbu başvuru formunun 3. sayfasının sonunda yer alan boşluğu kullanabilirsiniz.)

EKLER
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.
…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli özel yetkili vekâletname olması gerekmektedir.)
BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :

1 Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.